Колектив

За децата в ДГ ,,Първи юни“ се грижи екип от педагогически и непедагогически персонал, който осигурява на децата щастливо пребиваване в детското заведение.


Първа разновъзрастова група


       Христина Стоянова - старши учител


       Румяна Неделчева – старши учител


 Втора разновъзрастова група /филиал с. Лопушна/


       Маргарита Славова - старши учител


       Мирям Амидова   - учител


 Подготвителна разновъзрастова група


       Биннур Мехмед – старши учител


       Зийнеб Асан   - старши учител


 Детска градина Първи юни - Всички права запазени