Колектив

За децата в ДГ ,,Първи юни“ се грижи екип от педагогически и непедагогически персонал, който осигурява на децата щастливо пребиваване в детското заведение.


Първа разновъзрастова група


       Затие Ахмед - старши учител


       Биннур Мехмед – старши учител


 Втора разновъзрастова група /филиал с. Лопушна/


        Христина Стоянова – старши учител


       Румяна Неделчева  - старши учител


 Детска градина Първи юни - Всички права запазени